Organen en reglementen

​Voor een goede werking van de vzw is het van belang dat de taken en bevoegdheden duidelijk verdeeld zijn. Het gaat hier dan niet enkel om de interne werking van de vzw, maar ook om de deelname van de vzw aan het rechtsverkeer.

De V&S-wet verplicht de oprichters van een vzw om een algemene vergadering en een raad van bestuur in het leven te roepen. Daarnaast kan men, indien nodig, nog een aantal andere organen oprichten om de werking van de vzw te vergemakkelijken of te verbeteren. 

De algemene vergadering en de raad van bestuur zijn de twee organen die samen een vzw runnen. Algemeen kan worden gesteld dat het bestuur van de vzw in handen is van de raad van bestuur, terwijl de belangrijke beslissingen door de algemene vergadering worden genomen. De vraag stelt zich echter hoe  deze organen binnen eenzelfde rechtspersoon werken. Wat zijn hun bevoegdheden? Hoe worden ze samengesteld? Welke verplichtingen hebben deze organen? Hoe zit het met de regels voor de facultatieve organen?

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de verschillende organen van de vzw en hun specifieke bevoegdheden. Daarnaast wordt ook kort stilgestaan bij de interne reglementen die courant worden opgesteld binnen vzw’s, meer bepaald het huishoudelijk reglement en de interne reglementen aangaande de raad van bestuur.