Is mijn vzw btw-plichtig?

Het is belangrijk om te weten of uw vzw al dan niet btw-plichtig is. Hoewel een vzw kan perfect btw-plichtig kan zijn, bestaan er ook heel wat vrijstellingen.

Wettelijke basis: artikel 4 btw-wet

Een vzw is volgens artikel 4, § 1 van het btw-wetboek btw-plichtig wanneer zij: 

  • in de uitoefening van een economische activiteit; 
  • geregeld en zelfstandig; 
  • met of zonder winstoogmerk; 
  • hoofdzakelijk of aanvullend;
  • leveringen van goederen of diensten verricht; 
  • ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.

Een vzw kan dus btw-plichtig zijn als ze geregeld en zelfstandig een economische activiteit uitoefent waarbij goederen worden geleverd of diensten worden verricht. Het feit dat er geen winstoogmerk is, speelt geen rol.

Geen registratie als btw-belastingplichtige vereist

Wanneer een vzw geen leveringen van goederen of diensten verricht, maar uitsluitend giften ontvangt, is zij niet btw-plichtig en moet zij ook geen btw-nummer hebben. 

Wanneer een vzw wél leveringen van goederen of diensten onder bezwarende titel verricht, maar uitsluitend vrijgestelde handelingen doet, dan moet de vzw zich in principe ook niet registreren voor btw-doeleinden (een registratie voor intracommunautaire handelingen kan mogelijks wel vereist zijn). Artikel 44, §2 van het btw-wetboek voorziet namelijk in een aantal vrijstellingen die vzw's toelaten om onder bepaalde voorwaarden bepaalde handelingen te stellen zonder toepassing van btw. Het gaar hier onder andere om sportinrichtingen, onderwijs, musea, theaters of VZW's die politieke, syndicale, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende, filantropische of staatsburgerlijke doelen nastreven. 

Indien de vzw uitsluitend vrijgestelde handelingen verricht, is de vzw een volledig vrijgestelde belastingplichtige zonder recht op aftrek.

Registratie als btw-belastingplichtige vereist

Van zodra een vzw geregeld handelingen onder bezwarende titel stelt die  niet (allemaal) vrijgesteld zijn volgens art. 44 van het btw-wetboek,  dient zij zich te registreren voor btw-doeleinden. De aard van de bedragen die zij van haar leden of derden als tegenprestatie voor de verleende diensten of verrichte leveringen ontvangt, speelt hier geen rol.

Plichten en rechten als btw-plichtige?

De vzw is net zoals andere btw-plichtigen verplicht om: 

  • periodiek btw-aangiften in te dienen;
  • btw aan te rekenen op haar prestaties en deze door te storten naar de administratie;
  • een jaarlijkse klantenlisting in te dienen.

Een gevolg hiervan is dat de vzw de betaalde aankoop-btw volgens de normale regels in aftrek mag brengen.  

Bijzondere regeling: btw-plichtig zonder aangifteplicht

Een vereniging kan als btw-belastingplichtige worden geregistreerd zonder dat zij btw-aangiften moet indienen. Zolang het jaarlijkse (btw-belaste) omzetcijfer niet meer dan 25.000 euro bedraagt, kan de vzw een bijzondere regeling genieten. Het gaat hier om de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. 

Door die bijzondere regeling zijn de verrichte handelingen niet aan btw onderwerpen en is de vzw vrijgesteld van de meeste verplichtingen die btw-belastingplichtigen gewoonlijk zijn opgelegd. In dit geval heeft de vzw echter ook geen recht op aftrek van de btw op haar aankopen. 

Wanneer de vzw de grens van 25.000 euro in de loop van het boekjaar toch overschrijft, dan is zij vanaf dat ogenblik verplicht om periode btw-aangiftes in te dienen.