Boekhoudkundige verplichtingen

De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn afhankelijk van de grootte van de vzw. Het KB van 25 augustus 2012 heeft deze omvangcriteria voor vzw's, stichtingen en internationale vzw's aangepast. Deze criteria bepalen of een vereniging of stichting klein, groot of zeer groot is en al dan niet verplicht is om een boekhouding te voeren en een jaarrekening op te stellen.

Kleine vereniging

Elke vereniging die niet als groot of zeer groot beschouwd wordt, wordt aanzien als kleine vereniging.

Grote verenigingen

Een vzw wordt als groot beschouwd wanneer er minstens twee van onderstaande criteria worden overschreden:

 • Een jaarlijks gemiddelde van 5 voltijds-equivalente werknemers;
 • Ontvangsten van 312.500 euro op jaarbasis; exclusief btw en uitzonderlijke opbrengsten;
 • Een balanstotaal van 1.249.500 euro.

Zeer grote verenigingen

Een vzw wordt als zeer groot beschouwd wanneer op de afsluitdatum van het boekjaar: 

 • het gemiddelde personeelsbestand (in voltijdse equivalenten) op jaarbasis meer dan 100 bedraagt, of 
 • wanneer zij twee van de volgende criteria overschrijdt: 
  • balanstotaal: 3.650.000 euro.
  • jaargemiddelde van het personeelsbestand (voltijdse equivalenten): 50;
  • ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. btw): 7.300.000 euro;

De respectievelijke boekhoudkundige verplichtingen worden in dit hoofdstuk verder uiteengezet.