Veelgestelde vragen

Heb ik een notaris nodig voor de oprichting van een vzw?

Neen, een vzw kan zowel notarieel als onderhands worden opgericht. Een internationale vzw moet wel verplicht notarieel worden opgericht.

Hoeveel personen heb ik minstens nodig om een vzw op te richten?

Het oprichten van een vzw vereist minstens drie personen. Er is echter geen enkele nationaliteitsvereiste. De oprichters vormen meteen de eerste algemene vergadering van de vzw.

Moeten de statuten van een vzw aan bepaalde vereisten voldoen?

Ja, artikel 2 van de V&S-wet somt de zaken op die zeker in de statuten geregeld moeten worden. Zie 'Inhoud van de statuten van een vzw' voor de concrete inhoud van dit artikel.

Wanneer verwerft een vzw rechtspersoonlijkheid?

De vzw verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag waarop de vzw haar statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders neerlegt bij de griffie van de rechtbank. Om de rechtspersoonlijkheid te verwerven moet de vereniging voldoen aan de voorwaarden van de wet van 27 juni 1921 (gewijzigd door de wet van 2 mei 2002). De vereniging kan rechtspersoonlijkheid verkrijgen wanneer ze de volgende voorwaarden vervult:

  • de maatschappelijke zetel moet in BelgiĆ« gevestigd zijn;
  • er zijn minimaal drie leden;
  • de statuten moeten een aantal verplichte vermeldingen bevatten;
  • de statuten, de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de beheerders moeten gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Wanneer niet al deze voorwaarden vervuld zijn, zal de vereniging worden beschouwd als een feitelijke vereniging.

Moet mijn vzw een huishoudelijk reglement hebben?

Neen, een huishoudelijk reglement is facultatief. De mogelijkheid tot opmaak ervan kan echter voorzien worden in de statuten. In dit geval is een huishoudelijk reglement wel verplicht.

Uit hoeveel personen moet de raad van bestuur bestaan?

Het minimum aantal bestuurders is drie. Wanneer de algemene vergadering maar uit twee personen bestaat, dan zijn twee bestuurders voldoende. Als algemene regel geldt dat de raad van bestuur altijd kleiner moet zijn dan de algemene vergadering.

Riskeer ik als oprichter, lid, bestuurder of vrijwilliger enige aansprakelijkheid?

De vzw-wet voorziet in een stelsel van beperkte aansprakelijkheid. Het uitgangspunt is dat de vzw zelf aansprakelijk is voor de tekortkomingen van haar leden, bestuurders en vrijwilligers. Indien leden en bestuurders bepaalde tekortkomingen begaan of fouten maken, dan kan alleen de vzw worden aangesproken om deze tekortkomingen recht te zetten en/of te compenseren. Op deze regel bestaan evenwel de nodige uitzonderingen. In dit geval de bestuurder, het lid of de vrijwilliger wel zelf aansprakelijk kan worden gesteld. De uitzonderingen vindt u terug onder 'Aansprakelijkheid: het basisprincipe'.